Dokumenty Szkolne
Statut Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach
Program Realizacji Doradztwa Zawodowego Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach

Dokumenty do pobrania:
Hymn Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach

Wnioski
Zgłoszenie do szkoły
Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej
Oświadczenie woli - PRZEDSZKOLE
Potwierdzenie woli - SZKOŁA PODSTAWOWA
Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Zgoda na lekcje religii
Zapisy do stołówki szkolnej
ŚWIETLICA szkolna - dokumenty

Dla Rodziców
Ważne daty, terminy i wydarzenia 2023/2024
Harmonogram godzin dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024
UBEZPIECZENIE - oferta Biuro LUCYNA
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024
wniosek rodzica/opiekuna prawnego o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
Rezygnacja z WDŻ - oświadzcenie
Karta zapisu na dyżur wakacyjny

Procedury BHP
Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. S. Udzieli w Ropczycach od 28 marca 2022r.
Oświadczenie/deklaracja rodziców
Szkolne procedury postepowania w związku z zagrożeniem Covid-19

Dla Nauczycieli
Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (ZFŚS zał. 13)
Oświadczenie - FUNDUSZ SOCJALNY 2023 (zał. nr 12)
przedmiotowa ocena efektywności pomocy psych-ped
Opinia szkoły o uczniu dla PPP
Sprawozdanie z Realizacji Planu Pracy organizacji szkolnych, zajęć pozalekcyjnych, zajęć wyrównawczych

Propozycje do planu pracy na przyszły rok
Sprawozdanie Pedagoga
Sprawozdanie Biblioteki
Sprawozdanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego
Sprawozdanie wychowawcy klasy

Sprawozdanie z realizacji programu nauczania przedmiotu
Szkolny zestaw podręczników
Zestawienie wyników nauczania szkoła podstawowa
Zestawienie wyników klasyfikacji w szkole podstawowej
Karta zgłoszenia zdarzenia
Zgoda rodziców - zajęcia pozalekcyjne
Lista uczniów - zajęcia pozalekcyjne
Rozliczenie godzin ponadwymiarowych - DRUK