Dokumenty Szkolne
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach 
Program Realizacji Doradztwa Zawodowego Szkoły Podstawowej Nr5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach
Deklaracja godzin przebywania dziecka w świetlicy szkolnej w II półroczu roku szkolnego 2020/2021
Deklaracja rodzica - procedury 2021
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach
Program Realizacji Doradztwa Zawodowego Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach
Dokumenty do pobrania:

Dla Rodziców
Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022
wniosek rodzica/opiekuna prawnego o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
Podręczniki 2021/2022
Procedury BHP
Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. S. Udzieli w Ropczycach od 28 marca 2022r.

Oświadczenie/deklaracja rodziców

Szkolne procedury postepowania w związku z zagrożeniem Covid-19

Dla Nauczycieli
Regulamin ZFŚS 2021
Oświadczenie fundusz socjalny 2022r
Rozliczenie godzin ponadwymiarowych za miesiąc czerwiec 2020

przedmiotowa ocena efektywności pomocy psych-ped
Opinia szkoły o uczniu dla PPP

Sprawozdanie z Realizacji Planu Pracy organizacji szkolnych, zajęć pozalekcyjnych, zajęć wyrównawczych

Propozycje do planu pracy na przyszły rok

Sprawozdanie Pedagoga

Sprawozdanie Biblioteki

Sprawozdanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego

Sprawozdanie wychowawcy klasy

Sprawozdanie z realizacji programu nauczania przedmiotu

Szkolny zestaw podręczników

Zestawienie wyników nauczania szkoła podstawowa

Zestawienie wyników klasyfikacji w szkole podstawowej