Dokumenty Szkolne
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach
Program Realizacji Doradztwa Zawodowego Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach
Dokumenty do pobrania:
Hymn Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach

Dla Rodziców
Harmonogram spotkań z rodzicami, dni wolne, ważne daty - 2022/2023
wniosek rodzica/opiekuna prawnego o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
Szkolny zestaw podręczników 2022/2023
Dokumenty świetlicowe 2022/2023
Godziny dostępności nauczycieli - konsultacje
Procedury BHP
Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. S. Udzieli w Ropczycach od 28 marca 2022r.

Oświadczenie/deklaracja rodziców

Szkolne procedury postepowania w związku z zagrożeniem Covid-19

Dla Nauczycieli
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie fundusz socjalny 2022r

przedmiotowa ocena efektywności pomocy psych-ped
Opinia szkoły o uczniu dla PPP

Sprawozdanie z Realizacji Planu Pracy organizacji szkolnych, zajęć pozalekcyjnych, zajęć wyrównawczych

Propozycje do planu pracy na przyszły rok

Sprawozdanie Pedagoga

Sprawozdanie Biblioteki

Sprawozdanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego

Sprawozdanie wychowawcy klasy

Sprawozdanie z realizacji programu nauczania przedmiotu

Szkolny zestaw podręczników

Zestawienie wyników nauczania szkoła podstawowa

Zestawienie wyników klasyfikacji w szkole podstawowej
Karta informacyjna o zdarzeniu
Zgoda rodziców - zajęcia pozalekcyjne
Lista uczniów - zajęcia pozalekcyjne